Vad ska politiker tänka på när de bildar regering?
12 sep.

Vad ska politiker tänka på när de bildar regering?

(Ur DOCAT nr 210-211)

Vad blir annorlunda, om politiken ”tjänar”?

Den katolska socialläran betonar att varje offentligt ämbete är ett tjänande. Den som tjänar det allmänna bästa skall inte först och främst se till det som är bäst för honom själv, utan till det som gynnar den politiska gemenskap som han blivit anförtrodd, och han skall utföra sin politiska funktion enligt etiska kriterier. Detta är avgörande i kampen mot korruptionen.

Den som betjänar ser dessutom den konkreta mänskliga personen i hennes elände och behov. Staternas och stats gemenskapernas omåttliga byråkratisering främjar inte heller personernas och de små samhälleliga enheternas fria utveckling enligt subsidiaritetsprincipen. Enkla människor missgynnas ofta eftersom de inte förstår sig på de komplicerade byråkratiska procedurerna.

Bra ledning är någonting mycket gott; god ledning tjänar det allmänna bästa. Överdriven byråkrati (= ”skrivbords-välde”), kan däremot avhumanisera även dem som utövar den, den gör människor till ”funktionärer och rena kuggar i det administrativa maskineriet” (Hannah Arendt).

Hur ”tjänar” politiska partier, och i vilket syfte?

Syftet med politiska partier är att ge politiska opinioner organiserad form och att vara verktyg för alla medborgares delaktighet i politiken. Detta fungerar dock bara om partierna själva först och främst är demokratiskt uppbyggda och, för det andra, om de tar på sig en tjänande roll, dvs. om de har det allmänna bästa i sikte.

Kyrkan uppskattar när de troende engagerar sig i politiska partier och försöker förverkliga de kristna värdena i en demokrati. Men, ”den kristna kärleksverksamheten måste stå oberoende i förhållande till partier och ideologier. Den är inte ett medel hos en ideologiskt styrd världsförändring, och står inte i tjänst hos världsliga strategier, utan den är här och nu ett sätt att göra den kärlek närvarande som människan alltid behöver” (påve Benedictus XVI, DCE 31b).

Läs mer om katolsk sociallära i DOCAT!

Donera

Skänk ditt bidrag till katolsk bokutgivning genom PayPal.

kr