• Online endast
Katolska kyrkans lilla katekes. e-bok
search
  • Katolska kyrkans lilla katekes. e-bok
  • Katolska kyrkans lilla katekes. e-bok
  • Katolska kyrkans lilla katekes. e-bok
  • Katolska kyrkans lilla katekes. e-bok

e-bok: Katolska kyrkans lilla katekes

50,00 kr
Inkl. moms

Katolska kyrkans lilla katekes innehåller en koncis sammanställning av alla Kyrkans väsentliga och grundläggande trossatser och utgör därför, som min företrädare önskat, ett slags vademecum som gör det möjligt för alla, troende såväl som icketroende, att få en övergripande helhetsbild av hela den katolska trons vidsträckta horisont.

Kvantitet

Det finns tre utmärkande drag i sammanfattningen: det strikta beroendet av Katolska Kyrkans Katekes; dialogen som litterär metod och användningen av bilder i den kateketiska framställningen.

Framför allt är den lilla katekesen inte ett verk som räcker till för sig själv, och det vill inte på något sätt ersätta Katolska Kyrkans Katekes: snarare hänvisar den ständigt till denna genom den exakta redovisningen av referensnummer och genom att åberopa sig dess struktur, dess utveckling och dess innehåll. Den avser vidare att väcka förnyat intresse och engagemang för Katekesen som med sin visa utläggning och sitt andliga djup för alltid förblir grunden för kyrkans trosundervisning av i dag.

Liksom Katekesen är den lilla katekesen uppdelat i fyra delar, i överensstämmelse med de grundlagar som gäller för livet i Kristus.

Första delen som har överskriften “Trosbekännelsen” innehåller en lämplig sammanfattning av lex credendi, det man som kristen skall tro, dvs en sammanfattning av den katolska kyrkans trosbekännelse, som hämtats ur den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen, vars ständiga förkunnelse i de kristna församlingarna håller minnet av de viktigaste trossanningarna vid liv.

Andra delen kallas “Firandet av det kristna mysteriet”. Den framställer det väsentliga av lex celebrandi, det man som kristen skall fira. Förkunnelsen av evangeliet finner ju sitt särskilda svar i det sakramentala livet. I detta erfar och vittnar de troende i varje ögonblick av sin existens om påskmysteriets frälsande verkan, varigenom Kristus har fullgjort vår frälsnings verk.

Tredje delen har benämningen “Livet i Kristus” och påminner om lex vivendi, hur man som kristen skall leva, dvs den uppgift som de döpta har när det gäller att i sitt uppträdande och i sina etiska avgöranden visa sin trohet mot den tro de bekänner och firar. De troende är ju av Herren Kristus kallade att göra de gärningar som motsvarar deras värdighet som Faderns söner och döttrar i den Helige Andes kärlek.

Fjärde delen har överskriften “Herrens bön: Fader vår.” Den ger en sammanfattning av lex orandi, hur man skall be som kristen, dvs bönelivet. Efter Jesu, den fullkomlige bedjarens, exempel, är också den kristna människan kallad till samtal med Gud i bönen, vars privilegierade form är Fader vår, den bön som Jesus själv har lärt oss.

71 objekt

Datablad

Författare
Benediktus XVI
Översättare
Lars Cavallin
Utgiven
Catholica / Veritas förlag
Format
e-bok
Kommentarer (0)